Visselblåsarkanal

TechTribes visselblåsarkanal för rapportering av missförhållanden

TechTribe strävar efter att upprätthålla en god affärskultur och motverka korruption och andra oegentligheter. Så kallade visselblåsare spelar en central roll för att värna och främja viktiga värden i ett demokratiskt samhälle, såsom öppenhet och transparens. TechTribea Visselblåsarkanal är ett led i vårt arbete med att förebygga och upptäcka missförhållanden samt att skydda visselblåsare, som rapporterar om missförhållanden. Via TechTribes visselblåsarkanal kan visselblåsare rapportera om missförhållanden och oegentligheter inom TechTribe, utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser. 

Vad kan rapporteras?

Visselblåsningen ska avse missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Informationen ska alltså angå allmänheten och inte den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållanden. Förhållanden som rör en enskild person kan i vissa fall vara av allmänt intresse om det exempelvis rör sig om upprepade eller systematiska överträdelser som kan anses oacceptabla utifrån ett bredare samhällsperspektiv. Överträdelser av interna regelverk såsom uppförandekoder kan i vissa fall vara av allmänt intresse.

Visselblåsningar får också avse överträdelser av vissa EU-regler och svenska regler som implementerar eller kompletterar EU-reglerna. De EU-regler som omfattas finns listade i bilaga 1 till Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, vilket finns tillgängligt här.

Den rapporterande personen behöver inte ha faktiska bevis, utan det räcker med rimliga farhågor eller misstankar.

Vad ska inte rapporteras?

Rapporteringskanalerna ska inte användas för:

 • Generella missnöjesyttringar. Sådana ärenden ska kommuniceras till närmaste chef.
 • Rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) eller annan information som rör nationell säkerhet.

Vem som kan rapportera och få skydd

De personer som skyddas genom visselblåsarlagen är personer med ett till verksamheten så kallat arbetsrelaterat sammanhang. Det är fråga om arbetstagare eller andra personer som på ett eller annat sätt är verksamma i eller i anslutning till den verksamhet där missförhållandet förekommer. Det omfattar även deltidsanställda, arbetssökande och personer som avslutat sin anställning. Den rapporterande personen anger tillhörighet till personkretsen i samband med rapportering.

Vad skyddet innebär

Skyddet innebär förbud för TechTribe att a) hindra eller försöka hindra rapportering och att på grund av rapportering vidta b) repressalier. Skyddet består även i c) ansvarsfrihet och rätt till skadestånd vid överträdelse av förbuden.

 1. Hindrande åtgärd kan bestå i att verksamhetsutövaren erbjuder en förmån för att någon inte ska samråda med sin arbetstagarorganisation.
 2. Repressalie är till exempel uppsägning, utebliven befordran, ändrade arbetsuppgifter, ändrad arbetsplats, lönesänkning och ändrade arbetstider.
 3. Skydd i form av ansvarsfrihet betyder att den som genom att visselblåsa enligt lagen bryter mot en tystnadsplikt, inte kan ställas till ansvar för att ha brutit mot tystnadsplikten.

För skydd i form av ansvarsfrihet krävs att den rapporterande personen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av just den information som omfattades av tystnadsplikt var nödvändig för att avslöja missförhållandet.

Ansvarsfrihet ges inte vid uppsåtligt åsidosättande av sådan tystnadsplikt som enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, s.k. kvalificerad tystnadsplikt, eller åsidosättande av tystnadsplikt enligt lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar.

Ansvarsfrihet ges inte heller då en rapporterande person lämnar ut handlingar. Ansvarsfrihet gäller däremot om den rapporterande personen muntligt eller på annat sätt rapporterar uppgifter ur en handling utan att lämna ut handlingen.
Om den rapporterande personen gör sig skyldig till brott genom inhämtandet av information är personen inte skyddad. Brott som typiskt sett kan begås vid inhämtande är stöld, olaga intrång, dataintrång, spioneri eller obehörig befattning med hemlig uppgift.

Vem administrerar visselblåsarsystemet?

TechTribes  rapporteringskanal, är ett säkert system som tillhandahålls av den till TechTribe oberoende parten Freja Partner (”Freja”). Frejas Visselblåsartjänst är helt fristående från TechTribes intranät och externa webbplats och kan motta rapporter dygnet runt.

Den rapporterande personen kan välja att rapportera anonymt eller att framträda med sina personuppgifter. Ingen kontoregistrering behövs för att göra en rapport, men det underlättar vidare utredning av ärendet och/eller uppföljning av ärendets status. För att säkerställa den rapporterande personens anonymitet sparar Freja inte IP-adresser eller annan metadata. Systemet skyddar även rapporten och eventuella uppgifter om den eller de personer vars identitet framgår i rapporten.

Hur går rapportering till?

 1. En rapport lämnas in genom att den som vill rapportera fyller i ett elektroniskt formulär i Frejas Visselblåsartjänst. 
 2. Om den rapporterande personen önskar föra fortsatt dialog och/eller följa status i ärendet tilldelas den rapporterande personen ett unikt ärendenummer och lösenord för att kunna följa ärendet Frejas Visselblåsartjänst. Uppgifterna behöver sparas på ett säkert sätt. 
 3. Frejas mottagningsenhet tar emot ärendet (och bekräftar mottagandet om den som rapporterat skapat ett konto för vidare kontakt eller lämnat kontaktuppgifter på annat sätt).
 4. Det görs en initial bedömning av ärendet.
 5. Rapporten och den initiala bedömningen vidarebefordras till de förtroendevalda inom TechTribe för vidare hantering och åtgärdsplanering. Freja säkerställer att en rapport inte vidarebefordras till någon inom TechTribe som berörs av rapporten.
 6. TechTribe beslutar om eventuella åtgärder.
 7. Återkoppling lämnas till den som rapporterat, om personen skapat ett konto eller lämnat kontaktuppgifter på annat sätt.
 

Rätt till bekräftelse och återkoppling

Den rapporterande personen får en bekräftelse från Freja att rapporten är mottagen inom sju dagar om det inte är så att den rapporterande personen har avsagt sig denna bekräftelse eller om det finns skäl att tro att en bekräftelse skulle avslöja personens identitet.

Freja återkopplar i skälig utsträckning till den rapporterande personen vilka åtgärder som har vidtagits och varför inom tre månader från det att en rapport har mottagits (eller om någon bekräftelse på mottagandet inte har lämnats, sju dagar från det att rapporten mottogs).

Olika vägar att rapportera om missförhållanden

TechTribes visselblåsarkanal är inte avsedd att ersätta övriga rapporteringskanaler utan fungerar som ett komplement till dessa. Den person som vill rapportera om ett missförhållande kan själv välja den rapporteringskanal som är lämpligast beroende på omständigheterna och den egna bedömningen av risken för repressalier. Andra möjliga kanaler är:

 • Intern rapportering på annat sätt (till exempel närmaste chef, eller HR-ansvarig),
 • Andra externa visselblåsarkanaler. Regeringen har utsett ett antal myndigheter som genom externa rapporteringskanaler ska ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom sitt utpekade ansvarsområde. Hela listan över ansvariga myndigheter finns nedan i förordningen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (2021:949).

Förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Maskinsäkerhet

Efter att vi gjort riskbedömning av utrustning påvisar vi åtgärder att utföra på gällande maskin och utrustning. När åtgärderna är genomförda, görs en ny riskbedömning för att säkerställa maskinsäkerheten – allt enligt Maskindirektivets standard och krav.

CE-märkningsstöd

Vi erbjuder stöd vid CE-märkning av maskiner och produktionsutrustningar. Vi hjälper då till att ta fram den tekniska dokumentation som gäller vid CE-märkning samt genomför elinspektion, riskbedömning samt ser över maskinsäkerheten.

Utbildningar

Efter att vi gjort riskbedömning av utrustning påvisar vi åtgärder att utföra på gällande maskin och utrustning. När åtgärderna är genomförda, görs en ny riskbedömning för att säkerställa maskinsäkerheten – allt enligt Maskindirektivets standard och krav.

Elinspektioner

På TechTribe erbjuder vi även elinspektioner i form av tredjepartsbesiktning. Dessa görs för att kontrollera att maskiner och anläggningar efterföljer Maskindirektivet och andra standardiserade krav som kan finnas, såväl internt som externt. Tredjepartsbesiktning innebär att TechTribe agerar som oberoende besiktningsman. Elinspektionen protokollförs och dokumentationen innehåller därmed uppnådda krav, eventuella avvikelser och förslag på åtgärder. Efter att maskinleverantören genomfört åtgärderna görs en ny besiktning av oss på TechTribe.